எலந்த (அ) புளி மிட்டாய்

ஜவ்வு (அ) வாட்ச் மிட்டாய்

பல்லி மிட்டாய்

ஆரஞ் மிட்டாய்

கொடுக்காப்புளி

பூமர்

பஞ்சு மிட்டாய்

தேங்காய் மிட்டாய்

ஜெல்லிஸ்

தேன் மிட்டாய்

பாப்சிகல்ஸ்

காபி பைட்

ஆசை சாக்லேட்

பாப்பிண்ஸ்

போலோ

ஆஜ் மோலா கேண்டி