சித்தார் அணை

உதயகிரிக் கோட்டை

காளிகேசம்

விவேகானந்தர் நினைவு மண்டபம்

ஒலகருவி அருவி / உள்ளகார்வி நீர்வீழ்ச்சி

வட்டக்கோட்டை

திற்பரப்பு அருவி

திருவள்ளுவர் சிலை

தேங்காப்பட்டினம்

பத்மநாபபுரம் அரண்மனை

பேச்சிப்பாறை

மாத்தூர் தொட்டிப் பாலம்

முக்கடல் அணை

முட்டம் கடற்கரை

சங்குத்துறை கடற்கரை